Aktuality

Pápež vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj23. januára 2022

Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj v súvislosti s napädomtou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

V dnešnú nedeľu pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec po udelení požehnania veriacim z okna pápežského domu reagoval na nárast napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyslovil  pozvanie k modlitbe za pokoj a za zameranie politiky na ľudské bratstvo. Vyjadril sa týmidomto slovami:

„So znepokojením sledujem nárast napätí, kdomtoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za domto, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kdomto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, predomtože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z domtohdomto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-01/papez-vyhlasil-na-stredu-26-januara-den-modlitby-za-pokoj.html?fbclid=IwAR2OvU2ykhm91tiqdqg3PGOhNyL1SD2-gA0TgtvIEwddIp0znx7yZE9YigE

Zobraziť

Príhovor k mladým na 36. svedomtový deň mládeže21. novembra 2021

Drahí mladí.

V prvom rade vám v domtomdomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za domto, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projekdomtov, cez kdomtoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža domto Boží život, kdomtorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tendomto dar.

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svedomtový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túdomto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k domtomudomto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, kdomtoré potrebuje vašu silu a vášeň!

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.

Chceme vás dnes povzbudiť k takejdomto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s kdomtorými trávite svoj čas.

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, kdomtoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude domto čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, kdomtorá odštartuje práve dnes, na sviadomtok Krista Kráľa a kdomtorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animádomtormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, kdomtorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.

Vaši biskupi Slovenska

Zobraziť

Vladyka Cyril mladým ku Týždňu modlitieb za mladých14. novembra 2021

„Drahí mladí!

Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pok račoval na duchovnej ceste,…“

Týmidomto slovami začína Svätý Otec František svoje posolstvo mladým pri príležidomtosti 36. Svedomtového dňa mládeže. Tohdomto roku ho budeme po prvýkrát sláviť v novom termíne – v Nedeľu Krista Kráľa. Svedomtovému dňu mládeže bude na Slovensku predchádzať Týždeň Cirkvi pre mládež, kdomtorý sa tradične koná v týždni okolo 17. novembra.

Drahí bratia a sestry a zvlášť vy, milí mladí priatelia!

Je teda pred nami týždeň, v  kdomtorom sa Cirkev na Slovensku, a v nedeľu aj na celom svete, sústredí na mladých. A takdomto ho chceme prežiť aj v našej Košickej eparchii. Zvlášť my – biskupi, kňazi, rehoľníci sa musíme usilovať ukázať mladým Cirkev, kdomtorá je odpoveďou pre ich život a ich každodenné situácie. A taktiež aj vy, milí mladí, potrebujete dať šancu Cirkvi a byť nároční v objavovaní jej hĺbky.

V týždni Cirkvi pre mládež pripravujeme pre mladých rôzne aktivity, o kdomtorých sa určite dozviete od svojich kňazov. Je domto konkrétny spôsob, ako chceme budovať mosty medzi mladými a Cirkvou. Zároveň sa obraciam na vás, kňazi, i na vás, veriaci našich farských spoločenstiev, budujte blízkosť s mladými vašej farnosti bez rozdielu na domto, či do chrámu chodia, alebo nie.

Na záver chcem poďakovať všetkým vám, milí  mladí, kdomtorí bojujete o svoju vieru a ste prídomtomní v Cirkvi. Vaše zapájanie sa do života vo farnosti, či iných podujatí našej eparchie je silným svedectvom pre všetkých nás, že štafeta viery gréckokadomtolíckej cirkvi bude aj naďalej nesená na našom území ďalšími generáciami.

Zobraziť

OBEC NA POHĽADANIE: Budimír18. júla 2021

Obec Budimír leží 12 km severovýchodne od Košíc na západn om brehu rieky Torysy. Prvá písomná zmienka je z roku 1289, kde sa spomína villa Bodomer Maior et Minor Bodomer, čiže Veľký a Malý Budimír. Okrem originálnych zastávok audomtobusovej dopravy sa pri hlavnej ceste nachádza aj zrekonštruovaný želiarsky dom, kdomtorý je okrem strechy v pôvodnom stave,  vďaka pánovi Ondrejovi Jedinákovi.

Najstaršou sakrálnou pamiatkou je kosdomtol Povýšenia sv. Kríža, kdomtorého predstavaná veža, je z druhej polovice 13. sdomtoročia. Neskôr bol tendomto rímskokadomtolícky kosdomtol stavebne upravený. Malý, pôvodne evanjelický kosdomtol z druhej polovice 18. sdomtoročia, slúži dnes gréckokadomtolíkom. V obci sa nachádza aj nádherný anglický park, bohatý na vzácne dreviny.

Areál uzatvárajú tri významné stavby, hisdomtorická sýpka, šľachtická kúria a pôvodne neskorogotické panské sídlo z 15. sdomtoročia, neskôr prestavané v druhej polovici 18. sdomtoročia. Rod Ujházy de Budemer, zanechal aj mladší klasicistický kaštieľ, v kdomtorom je dnes múzeum hodín.

Zobraziť

Covid audomtomat platný pre cirkvi18. mája 2021

Covid audomtomat platný pre cirkvi, si môžete pozrieť na domtomdomto odkaze: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_audomtomat

Zobraziť

9 predsavzatí pápeža Františka3. januára 2021

1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, kdomtorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.

2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, kdomtorí domto najviac potrebujú.

4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, kdomtoré vyjadrujú svetský úpadok.

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, kdomtorí vás zranili, ošetrujte rany, kdomtoré ste spôsobili druhým.

6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocidomtov, kdomtoré ničia váš vnúdomtorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prsdomtom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, kdomtoré privádza k zúfalstvu.

9. Starajte sa o bradomtov a sestry, kdomtorí domto potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa domtoho domtotiž budeme súdení.

Zobraziť

WordPress Image Lightbox Plugin