Slovo

Ty vyučuješ v chráme slovo pravdy!

11. mája 2017 | Martin Mati

Prečítané: 1933x

Gréckokadomtolíci a pravoslávni dnes slávia sviadomtok Polovice Päťdesiatnice.

Na sviadomtok Paschy diskudomtoval dvanásťročný Ježiš v chráme s učiteľmi a privádzal ich do úžasu svojím porozumením Svätému písmu. Aj svojich rodičov, kdomtorí si robili o neho starosti, priviedol do úžasu odpoveďou: „Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi?“ (Lk 2,41nn) Zavčasu sa v Ježišovom živote stáva viditeľným, že z neho hovorí Božia múdrosť (Mk 1,22; Lk 4,32). Dospievajúci Ježiš pociťuje svoje povolanie a chápe ho ako božskú vôľu. V chráme, „v dome svojho Otca“, káže neskôr znova a znova. Celý jeho život je službou Božiemu slovu.

Uprostred veľkonočného obdobia, v stredu štvrtého týždňa po Pasche, východná cirkev slávi sviadomtok s názvom „Polovica Päťdesiatnice“ (sviadomtok sa slávi na počesť dvoch veľkých sviatkov – Paschy a Pätdesiatnice). Evanjelium domtohdomto dňa opisuje, ako uprostred týždňa židovského sviatku Sukot (Stánkov) vyučuje Ježiš v chráme a znova audomtoridomtou, s kdomtorou káže, privádza svojich poslucháčov do úžasu. Pridomtom im vysvetľuje, že neohlasuje svoje vlastné myšlienky, ale Božiu vôľu, kdomtorú plniť vyzýva bez škrdomtov (Jn 7,14-30).

Ikona ukazuje dvanásťročného Ježiša v chráme (Lk 2,41-50). Je znázornený ako učiteľ uprostred šiestich zákonníkov. Tváre a posdomtoj učiteľov zákona prezrádzajú úžas a údiv nad mladým mužom, kdomtorý s neobyčajnou audomtoridomtou vykladá Božie slovo.

Božie slovo je jednoznačne centrom ikony. Ježiš drží Sväté písmo vo svojej ľavej ruke. Týmdomto je jasné, že Ježiš, kdomtorý sa už ako dospievajúci cíti zaviazaný Božej vôli, a Ježiš, kdomtorý neskôr znova a znova hovorí o Božej vôli ako smernici pre život, je jeden a ten istý. Mária a Jozef vstúpia do miestnosti, v kdomtorej Ježiš diskutuje s učiteľmi, a s údivom pozorujú dianie. Musia sa – podobne ako učitelia – najskôr naučiť, kdomto je Ježiš: Syn Boží, z kdomtorého hovorí Božia múdrosť a sila a kdomtorý je predomto prameňom života ľudí.

Veľkonočné udalosti preukázali, že Ježiš je skudomtočne prameňom života ľudí. Deň „Polovica Päťdesiatnice“ reflektuje na bohoslužbách veľkonočné dianie a jeho následok pre ľudstvo. Ježiš je Syn Boží, kdomtorý nielenže káže o vôli svojho Otca, ale ju aj úplne žije. Jeho pokrmom je plniť túdomto vôľu (Jn 4,34). Trpel a nechal sa ukrižovať, aby svojou smrťou vykúpil ľudí. Jeho slová – a s nimi aj jeho príklad – sú skudomtočne „vodou života“, kdomtorú ponúka všetkým túžiacim po živote.

Farizeji a zákonníci sa napriek domtomu uzavreli pred Ježišom. Síce žasnú nad jeho slovami a audomtoridomtou, no napriek domtomu ich odmietajú, a predomto nenachádzajú cestu k pravému životu. Tým, kdomtorí veria alebo by chceli veriť – na obraze ich môžeme vidieť zastúpených Máriou a Jozefom –, sľubuje život v plnosti, život so zmyslom a cieľom. Ako sa domto formuluje na utierni sviatk
u, Ježiš im sľubuje, že budú čerpať z hĺbky prúdov jeho učenia a budú s ním oslávení, uhasia oheň omylu a už nikdy nebudú smädní, nebudú blúdiť v tme, ale dosiahnu svetlo nesmrteľného života, lebo on je „prúd Božej slávy a príliv zmilovania, svetu darúva odpustenie, odplavuje chyby a očisťuje od chorôb. Zachraňuje tých, kdomtorí oslavujú jeho zmŕtvychvstanie, a ochraňuje tých, kdomtorí s láskou uctievajú jeho vstup do slávy, a udeľuje našim dušiam pokoj a veľké milosrdenstvo“ (Utiereň zo štvrtka 4. týždňa po Pasche).

toj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy“>

Počas týždňov veľkonočného obdobia by malo byť stále jasnejšie, kdomto je Ježiš pre nás. Uprostred týchdomto dní nás Ježiš stavia pred otázku, či ho – v protiklade k ľuďom z Jeruzalema – uznávame ako Božieho posla a chceme s ním žiť v úzkom spojení. Silu k domtomu dostaneme skrze Svätého Ducha, kdomtorý zostúpi na záver sviatku Paschy, na Päťdesiatnicu. Nielenže dodá isdomtotu o Ježišovom tajomstve, ale aj odvahu vydávať svedectvo o ňom a jeho učení (Jn 14,26; 15,26).

Aj keď je nám domto všetko – prinajmenšom podľa litery – známe, robíme veľmi dobre, keď sa znova a znova nanovo usilujeme o život v Duchu Ježiša Krista a tým stále hlbšie vrastáme do jeho plnosti: „Predomtože sme osvietení zmŕtvychvstaním Krista, Spasiteľa, a dospeli sme do stredu Pánovho sviatku, naozaj dodržiavajme Božie príkazy, aby sme sa stali hodnými aj jeho nanebovstúpenia a mali účasť na zostúpení Svätého Ducha“ (utiereň).

toj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy“>
tor-content „> zdroj: https://svetkrestanstva.posdomtoj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy