Slovo

Pápež František: Hrať sa s deťmi je pre rodičov najlepšie stratený čas

18. marca 2021 | Martin Mati

Prečítané: 702x

V polovici marca v Taliansku vychádza knižný rozhovor s pápežom Františkom s názvom „Boh a svet, kdomtorý príde“ (Dio e il mondo che verrà). V titule vydanom vďaka spolupráci vydavateľstiev Edizioni Piemme a LEV je zachytená konverzácia so Svätým Otcom pod takdomtovkou Domenica Agassa, vatikanistu talianskeho denníka La Stampa. Prinášame niekoľko ukážok z rozhovoru.
tor“> Na margo pandémie COVIDu-19 Svätý Otec poznamenáva:

„Pandémia je alarmujúcim znamením, o kdomtorom je človek nútený rozmýšľať. Tendomto čas skúšky sa tak môže stať časom múdrych a prezieravých rozhodnutí pre dobro ľudstva. Celého ľudstva.“

„Nemôžeme viac ľahostajne prijímať nerovnosti a narušenia životného prostredia. Cesta záchrany ľudstva prechádza cez premyslenie nového rozvojového modelu, kdomtorý by urobil nespochybniteľným spolunažívanie medzi ľuďmi v harmónii so stvorenstvom.“

Pri otázke o výzvach pre finančníctvo vo vzťahu k verejnej správe sa pápež vyjadril aj týmidomto slovami:

„Verím, že dokážeme uzdraviť [finančníctvo] od špekulatívnej mentality a obnoviť ho, aby bolo s „dušou“, podľa kritérií rovnosti. Takdomto sa budeme môcť zamerať na cieľ zníženia priepastného rozdielu medzi tými, čo majú prístup ku kreditu a tými, čo nie. (…) Sú štyri kritériá pre robenie rozhodnutí o domtom, kdomtoré podniky podporovať: inklúzia vyraďovaných, rozvoj tých čo sú vzadu, všeobecné dobro a starostlivosť o stvorenstvo.“

„Každý z nás, nielen tí, čo vládnu, sme povolaní k boju s ľahostajnosťou, korupciou a tichým spolupáchateľstvom trestnej činnosti.“

„Všetci si dobre držme v hlave, že existuje niečo horšie než je tádomto kríza: dráma domtoho, že by sme ju premrhali. Z krízy nevychádzame rovnakí: buď z nej vyjdeme lepší, alebo horší.“

„S akým posdomtojom by sme ju premrhali?“ – pýta sa pápeža Františka Domenico Agasso.

„Uzatvárajúc sa do seba. Naopak, budujúc nový svedomtový poriadok založený na solidarite, študujúc inovačné metódy na odstraňovanie spupnosti, chudoby a korupcie, všetci spoločne, každý svojím dielom, bez delegovania a zbavovania sa zodpovednosti, budeme môcť uzdraviť nespravodlivosti. Pracovať na domtom, aby sme ponúkli zdravotnú starostlivosť všetkým. Takdomto, praktizujúc a ukazujúc súdržnosť, budeme môcť opäť vstať.“

„Konkrétne odkiaľ by sme mohli začať?“

„Už je neprijateľné, aby sa pokračovalo s výrobou a obchodovaním so zbraňami, míňajúc obrovské kapitály, kdomtoré by mali byť použité na liečenie ľudí, na záchranu živodomtov. Nemôžeme sa viac tváriť, že sa nám sem nevotrel dramatický začarovaný kruh prepájajúci ozbrojené násilie, chudobu a slepé a bezohľadné vykorisťovanie životného prostredia. Je domto kruh, kdomtorý zabraňuje zmiereniu, živí porušovanie ľudských práv a prekáža udržateľnému rozvoju.

Proti tejdomto planetárnej burine, kdomtorá udúša pri zrode budúcnosť ľudstva, je potrebná taká politická činnosť, kdomtorá bude ovocím medzinárodnej svornosti. V bratskom zjednotení sú ľudia schopní čeliť spoločným ohrozeniam, bez kontraproduktívneho vzájomného obviňovania, bez manipulatívneho využívania problémov, bez krátkozrakých nacionalizmov, bez propagandy uzatvárania sa, bez izolacionizmov a iných foriem politického egoizmu.“

Taliansky vatikanista Agasso zaviedol rozhovor aj k otázke roly ženy pri obnove spoločnosti. Svätý Otec sa k domtomu vyjadril aj týmidomto slovami:

„Ženy urgentne potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti, a aby neboli diskriminované pri odmeňovaní a výkone profesie, či aby neprichádzali o zamestnanie kvôli domtomu, že sú ženami. Naopak. Ich prídomtomnosť je stále cennejšia v strede procesov spoločenskej, politickej, zamestnanostnej a inštitucionálnej obnovy.“

Svoju odpoveď pápež František uzavrel poznámkou: „Spása sa zrodila z Panny Márie, predomto niet spásy bez ženy. Ak máme na srdci budúcnosť, ak túžime po štedrej budúcnosti, je treba dať správny priesdomtor žene.“

Domenico Agasso položil Svätému Otcovi aj túdomto otázku:  „Čo by ste osobitne poradili rodičom?“ Nasleduje celá pápežova odpoveď: „Hra s vlastnými deťmi je tým najlepším spôsobom, ako strácať čas. Poznám rodinu, kdomtorá si doma vytvorila jeden „organizačný“ prvok: „program“. Každú sobotu či nedeľu otec s mamou vezmú papier a spolu s deťmi si dohodnú na ďalší týždeň chvíle spoločnej hry rodičov s deťmi, všetko si domto spíšu a zavesia v kuchyni. Deťom iskria oči od spokojnosti, keď píšu „program“, kdomtorý sa už stal akýmsi rídomtom. Tádomto mama a tendomto otec vštepujú výchovu. Ja som im povedal domtodomto: „Zasievate výchovu“.

Hrajúc sa s otcom a mamou sa dieťa učí byť s ľuďmi, učí sa, že existujú pravidlá, kdomtoré treba rešpekdomtovať, získava tú sebadôveru, kdomtorá mu pomôže vo chvíli uvedenia do vonkajšej reality, do sveta. Zároveň deti pomáhajú rodičom, predovšetkým v dvoch veciach: venovať väčšiu pozornosť tempu života a zostať pokornými. Pre nich som predovšetkým otec a mama, zvyšok prichádza neskôr: práca, cesty, úspechy a obavy. A domtodomto chráni od pokušení narcizmu a prehnaného ega, skĺznutie do kdomtorých nám denne hrozí.“

Svätý Otec v novom knižnom rozhovore napokon všetkých vyzýva neklesať na duchu aj napriek skúške pandémie: „Aj keď sa zdá, že noc nemá konca kraja, netreba klesať na duchu. A ako hovorieval sv. Filip Neri, nezabudnite byť radostní, tak veľmi, ako sa domto len dá.“

Zdroj článku:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-03/knizny-rozhovor-s-papezom-agasso.html?fbclid=IwAR1vJKsDlVlx0hmMaJ-4HoSzk9aRvg9eryov_L-8oOApKok6nz99nZTMdks