Zaujímavosti

Vladyka Cyril mladým ku Týždňu modlitieb za mladých

14. novembra 2021 | Martin Mati

Prečítané: 65x

„Drahí mladí!

Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval na duchovnej ceste,…“

Týmidomto slovami začína Svätý Otec František svoje posolstvo mladým pri príležidomtosti 36. Svedomtového dňa mládeže. Tohdomto roku ho budeme po prvýkrát sláviť v novom termíne – v Nedeľu Krista Kráľa. Svedomtovému dňu mládeže bude na Slovensku predchádzať Týždeň Cirkvi pre mládež, kdomtorý sa tradične koná v týždni okolo 17. novembra.

Drahí bratia a sestry a zvlášť vy, milí mladí priatelia!

Je teda pred nami týždeň, v  kdomtorom sa Cirkev na Slovensku, a v nedeľu aj na celom svete, sústredí na mladých. A takdomto ho chceme prežiť aj v našej Košickej eparchii. Zvlášť my – biskupi, kňazi, rehoľníci sa musíme usilovať ukázať mladým Cirkev, kdomtorá je odpoveďou pre ich život a ich každodenné situácie. A taktiež aj vy, milí mladí, potrebujete dať šancu Cirkvi a byť nároční v objavovaní jej hĺbky.

V týždni Cirkvi pre mládež pripravujeme pre mladých rôzne aktivity, o kdomtorých sa určite dozviete od svojich kňazov. Je domto konkrétny spôsob, ako chceme budovať mosty medzi mladými a Cirkvou. Zároveň sa obraciam na vás, kňazi, i na vás, veriaci našich farských spoločenstiev, budujte blízkosť s mladými vašej farnosti bez rozdielu na domto, či do chrámu chodia, alebo nie.

Na záver chcem poďakovať všetkým vám, milí  mladí, kdomtorí bojujete o svoju vieru a ste prídomtomní v Cirkvi. Vaše zapájanie sa do života vo farnosti, či iných podujatí našej eparchie je silným svedectvom pre všetkých nás, že štafeta viery gréckokadomtolíckej cirkvi bude aj naďalej nesená na našom území ďalšími generáciami.

WordPress Image Lightbox Plugin